วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี  2563  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยในสังคมโลก

            องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์กรและการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กรเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มเติมสมรรถนะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในสังคมโลกปัจจุบัน

            มาตรฐานสากล  เป็นการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ดังนี้

-  ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความสามารถแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ

-  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร มีความเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล

            ความเป็นไทย  เป็นการรักษาวัฒนธรรมแบบแผนประเพณีไทย โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม กล้าคิด กล้าแสดงออก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

สังคมโลก เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ที่อยู่ในประเทศต่างๆในโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ฯลฯ นักเรียนมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ(Mission)

            1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของชุมชน

            2. ขยายฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

            3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทยให้ยั่งยืน

            4. เสริมสร้างความเป็นเลิศของผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

            5. ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            6. ขยายฐานจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ของผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนระดมทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

            7. สร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณชน

            8. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีคุณภาพ

            9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

            10. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเพื่อก้าวไกลสู่สังคมโลก

 

เป้าประสงค์ (Goals)

            เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยในสังคมโลก  โรงเรียนอนุบาลปัตตานีจึงกำหนดเป้าประสงค์  ดังนี้

            1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเป็นธรรม

            3.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรอื่นมีสมรรถนะตามเกณฑ์  มีทักษะการทำงานอย่างเหมาะสม  และมุ่งผลสัมฤทธิ์

            4. ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียน

            5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลในสังคมโลก