ข้อมูลนักเรียน 

    (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

         หญิง

บริบาล

๑๘

          ๒๕

๔๓

อนุบาล ๑

๖๒

           ๗๖

๑๓๘

อนุบาล ๒

๗๘

๗๑

๑๔๙

รวมชั้นปฐมวัย

๑๕๘

๑๗๒

๓๓๐

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๑๗

๙๓

๒๑๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๒๒

๑๓๓

๒๕๕

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑๙

๑๒๕

๒๔๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๓๙

๑๓๗

๒๗๖

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๒๑

๑๓๑

๒๕๒

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๒๗

๑๔๔

๒๗๑

รวมชั้นประถมศึกษา

๗๔๕

๗๖๓

,๕๐๘

รวมทั้งสิ้น

๙๐๓

๙๓๕

,๘๓๘